Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Oferta inwestycyjna

Miejskie tereny inwestycyjne:
Strefa Aktywności Gospodarczej- tereny z przeznaczeniem pod tereny przemysłowo-składowe, w tym zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza oraz tereny usług- obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Więcej informacji: https://urzad.augustow.pl/dla-inwestora/nieruchomosci

Augustów dysponuje także atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi:
-z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu usług lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki przy ulicy Hotelowej, w pobliżu jeziora Necko, w sąsiedztwie przyszłego parku uzdrowiskowego,
-z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu usług lecznictwa uzdrowiskowego i innej działalności leczniczej przy ulicy M. Konopnickiej,
-z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu usług turystycznych (hotele) i kultury przy bulwarze rzeki Netta,
-z przeznaczeniem pod zabudowę usługowa z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, opieki nad osobami starszymi nad jeziorem Białym.

 

 

Augustów w liczbach

Demografia

W 2019 roku liczba ludności wynosiła 30 153 osób. Przeważa liczba kobiet, na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet.

Szczegółowe dane demograficzne na stronie GUS Białystok: http://bialystok.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podlaskie/portrety_gmin/powiat_augustowski/gmina_miejska_augustow.pdf

Rynek pracy

Liczba bezrobotnych w powiecie augustowskim na koniec 2019 r. wynosiła 2123. Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. wynosiła 9,7% liczby ludności czynnej zawodowo.

Transport

Przez Augustów przebiega linia kolejowa nr 40 (Sokółka-Suwałki). W mieście znajduje się stacja kolejowa oraz przystanek Augustów Port (dla pociągów osobowych) w odległości około 3 km od centrum miasta. Augustów ma bezpośrednie połączenia kolejowe: w kierunku południowym przez Sokółkę z Białymstokiem i Warszawą, a w kierunku północnym z Suwałkami i Sestokai na Litwie.

Augustów posiada komunikację miejską prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” sp. z o. o.

W komunikacji dalekobieżnej dominującą rolę odgrywa przedsiębiorstwo PKS Suwałki. Augustów posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z Warszawą, Białymstokiem, Krakowem, Wrocławiem, Olsztynem, Suwałkami, Ełkiem, Sejnami, Gołdapią, Węgorzewem, Mikołajkami, Łomżą, Grajewem, Dąbrową Białostocką i mniejszymi miejscowościami regionu.

Gospodarka

Augustów, przez wzgląd na dogodne warunki naturalne, stał się prężnie rozwijającym ośrodkiem szkutniczym. W mieście świetnie prosperują duże stocznie produkujące laminatowe łodzie i jachty wg najnowocześniejszych technologii. Oferowane produkty dzięki wysokiej użytkowej i estetycznej jakości posiadają rozpoznawalną markę w kraju i za granicą. Większość wyprodukowanych w Augustowie łodzi trafia na eksport.
W Augustowie funkcjonuje także jedna z najnowocześniejszych w Europie fabryk tytoniu, której właścicielem jest British American Tobacco.
Świetnie rozwija się także przemysł drzewny.
Działają tutaj też inne duże zakłady produkcyjne m.in. producent maszyn rolniczych POM czy wytwórnia wody mineralnej Augustowianka.
Miasto stanowi także główny ośrodek turystyczny województwa podlaskiego i jednocześnie jeden z kilkudziesięciu ośrodków miejskich w kraju odnotowujących najwyższe natężenie ruchu turystycznego.

Liczba podmiotów w sektorze prywatnym systematycznie wzrasta. W 2019 r. zarejestrowanych było ogółem 2 748 podmiotów, w 2020 r. 2 819, a w 2021 r. 2 925 podmiotów.

Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Augustowie w REGON w 2021 r. wskazywała na dominującą rolę działalności o profilu handlowym (Sekcja G). Stanowiły one 21 % (627) spośród ogólnej liczby 3042 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Drugą, co do liczebności kategorią były sekcje K, L, M i N, które uznaje się, w przybliżeniu, za odpowiadające szeroko rozumianym usługom dla biznesu. Ta grupa podmiotów odpowiadała za 19 % ogółu firm (574). Kolejnymi, pod względem liczebności branżami gospodarki miasta były: budownictwo (11%), transport i logistyka (9%), przemysł (7%), opieka zdrowotna (7%) oraz działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią (6%). Około 5 % stanowiły podmioty z Sekcji Edukacja, tylko ok. 2 % stanowiły podmioty prowadzące działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Edukacja

Na terenie Augustowa działają cztery miejskie zespoły szkolno- przedszkolne, przedszkole oraz żłobek. Ponadto dobrze rozwinięta jest sieć placówek niepublicznych. Swoje usługi świadczy między innymi placówka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let's Talk oraz Szkoła Montessori.

Turystyka

Augustów to jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych w woj. podlaskim. Miasto od 1993 r. posiada status uzdrowiska. Walory turystyczne związane są głównie z położonymi w pobliżu jeziorami, Puszczą Augustowską i znaczącym szlakiem wodnym biegnącym wzdłuż zabytkowego Kanału Augustowskiego. Każdego roku Augustów odwiedza ok. 250 tys. turystów.

« Powrót do strony głównej